Otwarty nabór na organizację warsztatów społecznych

8.11

Trenerze, prowadzący zajęcia warsztatowe, animatorze – zrób to, co robisz najlepiej: warsztaty!
Love / Lost / Longing
Miłość / Strata / Tęsknota

 

W związku z realizacją międzynarodowego projektu „Orfeo & Majnun” Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza do udziału w open callu przeznaczonym dla profesjonalistów. Poszukiwane są osoby gotowe do prowadzenia warsztatów artystycznych będących twórczą interpretacją pojęć Miłość / Strata / Tęsknota, nawiązujących do mitów o Orfeuszu i Eurydyce oraz Madżnunie i Lejli. Warsztaty prowadzone będą cyklicznie (minimum to 20 godzin warsztatowych dla dorosłych, 8-10 godzin dla dzieci) – od stycznia do czerwca 2020, a do udziału w nich zachęcamy wszystkich chętnych, w tym także osoby na co dzień zagrożone społecznym wykluczeniem. Wybrane projekty zostaną sfinansowane, a prowadzący zajęcia otrzymają honorarium. Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia 2020 roku.

Artyści wizualni, animatorzy kultury, instruktorzy, art-pedagodzy i terapeuci, aktywiści i edukatorzy – do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy są w stanie poprowadzić cykliczne działania aktywizujące w instytucjach/organizacjach z grupami warsztatowymi (zaproponowanymi przez siebie lub przez organizatora), w tym także z osobami z grup społecznie wykluczonych.

Do ustalenia między artystą/animatorem a Krakowskim Biurem Festiwalowym pozostaje minimalna ilość godzin warsztatowych, które trenerzy powinni odbyć, ich częstotliwość i szczegółowy harmonogram. Należy brać pod uwagę specyfikę tego typu pracy – gdzie ważna jest zarówno regularność spotkań, jak i czas trwania pojedynczego spotkania (maksymalnie 2 godziny). UWAGA! Łączna liczba godzin warsztatowych dla dzieci to 8-10 godzin, dla pozostałych osób minimum 20 godzin warsztatowych. Sugerowany czas trwania pojedynczego warsztatu to od 1,5 do 2 godzin.

Do zadań prowadzącego warsztaty należeć będzie:

 • przygotowanie koncepcji pracy z daną grupą/instytucją,
 • prowadzenie cyklicznych warsztatów twórczych z ustaloną grupą uczestników,
 • integracja grupy warsztatowej, pełne wykorzystania jej potencjału – zarówno na polu społecznym, jak i kulturalnym,
 • prezentacja efektów pracy w formie pokazu w ramach parady lub czerwcowych pokazów plenerowych,
 • uczestnictwo i przygotowanie krótkiej prezentacji podczas giełd pomysłów sieciujących działania wszystkich prowadzących warsztaty w ramach projektu „Orfeo & Majnun”.

 

Cele warsztatów to:

 • integracja artystów/animatorów z uczestnikami/odbiorcami,
 • wypracowanie wspólnego pola działań twórczych,
 • przygotowanie pokazu pracy finałowej (lub innej formy prezentacji efektu pracy) w ramach parady lub podczas czerwcowych pokazów plenerowych. Parada odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 jako integralna część Wianków/Święta Muzyki,
 • aktywizacja grupy/instytucji współpracującej (domy kultury, świetlice, kluby, organizacje itd.) do uczestnictwa w prezentacji finałowych efektów pracy podczas parady.

CO POWINNO ZNALEŹC SIĘ W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (formularz do pobrania TUTAJ)?

 

 • imię, nazwisko, dane teleadresowe, nazwa organizacji,
 • wskazanie grupy społecznej, w pracy z którą animator czuje się najlepiej (dzieci ze świetlic środowiskowych, „trudna młodzież”, seniorzy, bezdomni, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi, osoby z chorobami psychicznymi, głusi, niewidomi, mieszkańcy ośrodków dla emigrantów itd.),
 • dokładne wymagania dotyczące środowiska pracy tj. przestrzeń, zaplecze techniczne, ilość uczestników, materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów i przygotowania pokazu finałowego,

 

CO BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM?

 

 • oryginalność metod pracy artysty/animatora,
 • doświadczenie w pracy przy projektach społecznych,
 • pomysł na kreatywne wykorzystanie pojęć Miłość / Strata / Tęsknota w połączeniu z mitami Orfeusza i Eurydyki oraz Madżnuna i Lejli w pracy twórczej z uczestnikami warsztatów,
 • wykorzystanie przez artystów/animatorów pól artystycznych – kluczy istotnych dla całego projektu: OPERA, MITOLOGIA, TEATR, TEATR LALKOWY, MASKI, TEATR CIENI, STORYTELLING, KULTURA ARABSKA. Kluczem wizualnym do budowania projektów mogą być formy lalkowe i maski projektu Rogera Titleya, które są wyraźnym i najbardziej rozpoznawalnym symbolem projektu „Orfeo & Majnun”,
 • aktywizacja lokalnych społeczności (skupionych wokół domów kultury, instytucji, organizacji społecznych),
 • pomysł na finalną prezentację efektów pracy warsztatowej.

 

Finalna prezentacja efektów pracy warsztatowej może przyjąć różną formę – w zależności od wykorzystanych metod artystycznych (pokaz, spektakl, koncert, wystawa, prezentacja video, instalacja, pokaz warsztatowy, work in progress). Priorytetem przyświecającym twórcom – artystom/animatorom oraz uczestnikom/odbiorcom powinien być maksymalnie efektywny proces twórczy, a nie tylko końcowy efekt artystyczny. Kreując program pracy oraz myśląc o jego finale, artyści powinni przede wszystkim pamiętać o komforcie i realnych możliwościach psychofizycznych uczestników. Spotkanie twórców z uczestnikami ma mieć na celu ich aktywizację i integrację społeczno-kulturową, czemu sprzyjać powinno wykorzystanie różnych metod artystycznych. Wyniki pracy i ich poziom artystyczny są wartością dodaną, ale nie priorytetową.

 

Dodatkowe informacje:

 

Do ustalenia między artystą/animatorem a Krakowskim Biurem Festiwalowym pozostaje minimalna ilość godzin warsztatowych, które trenerzy powinni odbyć, ich częstotliwość i szczegółowy harmonogram. Należy brać pod uwagę specyfikę tego typu pracy – gdzie ważna jest zarówno regularność spotkań jak i czas trwania pojedynczego spotkania (maksymalnie 2 godziny). UWAGA! Łączna liczba godzin warsztatowych dla dzieci to 8 – 10 godzin, dla pozostałych osób minimum 20 godzin warsztatowych. Sugerowany czas trwania pojedynczego warsztatu to od 1,5 do 2 godzin.

 

Artyści/animatorzy, których prace zostaną nagrodzone przez komisję konkursową, mogą liczyć na gratyfikację finansową – na podstawie umowy podpisanej z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

 

Regulamin dostępny jest TUTAJ

 

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z CV prosimy wysyłać na adres zgloszenia@orfeomajnun.pl) lub pocztą na adres Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków do 17 stycznia 2020r. (liczy się data stempla pocztowego)

 

**********************************************************************************

Kontakt w sprawie warsztatów:

Joanna Sitko

joanna.sitko@biurofestiwalowe.pl,+ 48 604 453 217